Gevolgen

De gevolgen van een straatnaamwijziging en/of hernummering zijn niet gering. Toch doen de gemeentelijke, regionale en federale overheden inspanningen om de impact te beperken. 

Impact beperken

Vooral de Vlaamse Overheid speelt daarbij een belangrijke rol. De Vlaamse regering streeft er immers naar dat inwoners, ondernemingen en verenigingen van een fusiegemeente zo min mogelijk administratieve lasten ondervinden van deze fusie. Daarbij probeert men ook de last bij adreswijzigingen zo goed mogelijk te beperken.

  • De gemeentebesturen zullen nieuwe adressen registreren in het Adressenregister, de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Organisaties die gekoppeld zijn aan het Adressenregister of Rijksregister kunnen de nieuwe adressen automatisch kunnen opvragen in hun systeem.
  • Daarnaast zal Digitaal Vlaanderen verschillijsten ter beschikking stellen met daarin alle oude en nieuwe adressen voor de fusiegemeenten. Zo kan men de eigen adres- en klantenbestanden bijwerken naar de nieuwe toestand. 
  • Waar mogelijk probeert de overheid acties te ondernemen en afspraken te maken om de werkelijke impact tot een minimum te herleiden. Daarbij werd enerzijds de impact op burgers, ondernemingen en verenigingen in kaart gebracht via een Life Event Scan (versie 2019). Anderzijds wordt getracht zoveel mogelijk organisaties die niet gekoppeld zijn met een adressenregister te bereiken met de vraag om de nieuwe adressen via de verschilbestanden op te nemen in hun systeem. 
  • De Life Event Scan die in 2019 werd opgemaakt om een leidraad te vormen voor de toenmalige fusiebesturen en hun burgers kreeg ondertussen een update (zie bijlage onderaan deze pagina). Er volgt regelmatig nieuwe versie via deze website.