Resultaten eerste bevraging

De gemeenten Wingene en Ruiselede lanceerden op 16 januari een eerste burgerbevraging n.a.v. het fusietraject. De bevraging liep t.e.m. 15 februari. De resultaten werden op 27 februari voorgelegd aan de gemeenteraden van beide gemeenten.

De gemeenten Wingene en Ruiselede zijn volop bezig met het uitwerken van een gezamenlijk voorstel waarin de toekomstige fusiegemeente vormgegeven wordt. De doelstelling van de bevraging was om de verwachtingen, wensen, bezorgdheden, aandachtspunten en vragen in kaart te brengen die leven bij de inwoners. Tegelijk werd ook de bereidheid tot dialoog gemeten.

De resultaten

Visuele voorstelling

Bekijk hier de grafieken.

Algemene respons

 • De bevraging was anoniem. Wie in dialoog wenst te gaan of op de hoogte wil gehouden worden, kon wel zijn of haar e-mailadres noteren.
 • De bevraging werd verspreid bij alle inwoners van Wingene en Ruiselede. Inwoners konden hun mening geven via een online formulier of via een papieren versie die bij iedereen in de bus viel. Ongeveer 84% gaf online hun mening, de overige 16% op papier. 
 • In totaal wilden 366 inwoners hun mening delen en vulden de bevraging in. We moeten dit bekijken in verhouding tot het inwonersaantal (totaal 20.410) en aantal huishoudens (totaal 8377). Bron: www.provincies.incijfers.be
 • Woonplaats:
  • 51% van de respondenten komt uit Ruiselede (5445 inwoners – 2248 huishoudens)
  • 34% van de respondenten komt uit Wingene (8733 inwoners – 3549 huishoudens)
  • 15% van de respondenten komt uit Zwevezele (6232 inwoners – 2580 huishoudens)
 • Leeftijd: de 45-64 jarigen vormen de grootste groep (45%), gevolgd door 25-44 jarigen (29%) en 65-plussers (24%).

Als we kijken naar het aantal huishoudens dat aangeschreven werd, kunnen we zeggen dat niet iedereen zich geroepen voelt om op deze manier zijn of haar mening te geven. Toch vinden we het belangrijk om aan de slag te gaan met deze resultaten.

Bereidheid tot participatie

Van alle inwoners die hun mening gaven, wil iets meer dan 20% graag verder in dialoog gaan. Meer dan de helft (53,55 %) van de deelnemers blijft graag op de hoogte via de fusienieuwsbrief.

Bij wie aangeeft in dialoog te willen gaan, komen een aantal thema’s naar voren. Men wil het voornamelijk hebben over dienstverlening (43%), vrije tijd (29%), communicatie (14%) en welzijn (14%).

Algemeen gevoel

Via de bevraging konden inwoners aangeven wat hun visie is op de fusie en bepaalde bezorgdheden en mogelijke kansen signaleren. Het algemeen gevoel blijkt erg verdeeld. Van iedereen die een duidelijke mening gaf, ziet ongeveer de helft kansen en meerwaarde in de fusie, terwijl de andere helft eerder bezorgd is. Van zodra dit opgesplitst wordt naar woonplaats, zien we een duidelijk verschil tussen de deelnemende inwoners van Wingene en de inwoners van Zwevezele en Ruiselede.

Thematisch

Vervolgens werd gekeken of dit gevoel zich situeerde rond een bepaald thema. Waar ziet men kansen, waar zijn er eerder bezorgdheden?

 • Daaruit blijkt opnieuw de kwaliteit van de dienstverlening een hoofdtopic. Dit thema komt aan bod bij 40% van wie één of meerdere thema’s vermeldt in zijn of haar antwoord. Ook hier is het gevoel duidelijk gelinkt aan de woonplaats. De deelnemende inwoners van Ruiselede die dit vernoemen, tonen een duidelijke bezorgdheid wat betreft dienstverlening. Waar deelnemende  inwoners van Wingene en Zwevezele eerder een meerwaarde zien en verwijzen naar ‘nieuwe kansen’ en het ‘samen sterker’ worden, zijn inwoners van Ruiselede vooral bezorgd dat de dienstverlening moeilijker bereikbaar zal worden.
 • Een tweede thema is de cultuur/eigenheid van de gemeente. Een kwart van wie een thema vermeldt, heeft het hierover. Ook daar zien we verschillen naargelang de woonplaats. Deelnemende inwoners van Wingene verwijzen hier vooral naar het gezamenlijke landelijk karakter en zien het positief in als het gaat over behoud van de eigenheid van de gemeenten. Inwoners van zowel Zwevezele als Ruiselede die de enquête invulden, zien dit eerder negatief en verwijzen naar het verlies van de eigen identiteit en naar andere buurgemeenten waar ze een betere aansluiting zien.
 • Een derde thema dat ook door 24% van de deelnemers vermeld wordt, is het financiële aspect van de fusie. Zowel in Ruiselede als Zwevezele wordt verwezen naar een hogere belastingdruk, terwijl het merendeel van de deelnemers uit Wingene eerder spreekt over de optimalisatie en efficiëntiewinst door de schaalvergroting.

Verdere stappen

Via deze bevraging krijgen we natuurlijk enkel zicht op de mening van de mensen die deelgenomen hebben, toch is het belangrijk om dit naar waarde te schatten. Het geeft ons een nog beter zicht op wat de burger bezighoudt. Met de thema’s die naar voren kwamen, gaan we aan de slag in de uitwerking van het verdere traject.

Klik hier voor een visuele weergave van de resultaten