Wat is de impact van deze fusie op de “gezondheid” van de (meerjarige) begroting?

Gemeenten maken verplicht een meerjarenplan op, dat telkens bestaat uit 6 jaar. Het huidige meerjarenplan loopt van 2020 tot en met 2025. De financiële gezondheid van een gemeente wordt bij de opmaak van dat meerjarenplan beoordeeld aan de hand van het financieel evenwicht. Hiervoor moet er jaarlijks een positief beschikbaar budgettair resultaat zijn, en moet de autofinancieringsmarge in 2025 positief zijn.

Het beschikbaar budgettair resultaat geeft weer hoeveel financiële middelen er beschikbaar zijn binnen de gemeente. De autofinancieringsmarge geeft weer in welke mate de gemeente haar vaste uitgaven uit haar werking en financiering kan betalen met de opbrengsten die ze dat jaar ontvangt. Is de autofinancieringsmarge positief, dan kan er eventueel bijkomend geïnvesteerd of geleend worden.

Beide gemeenten hebben een ambitieus investeringsprogramma voorzien in het huidig meerjarenplan, maar voldoen op vandaag aan de voorwaarden van het financieel evenwicht. Beide gemeenten zullen dus financieel gezond het volgende meerjarenplan kunnen aanvatten. Gezien beide gemeenten in het huidige meerjarenplan vrij veel investeringen voorzien, zullen de middelen in het volgende meerjarenplan wel beperkter zijn dan in het huidig meerjarenplan.  Maar dat zou ook los van een fusie het geval zijn in beide gemeenten omdat beide gemeenten de voorbije en komende jaren een hoge investeringsgraad hebben en omdat alle gemeenten en steden dienen te opereren in economisch heel moeilijke tijden.

De fusie zal de financiële situaties van beide gemeenten samenbrengen tot één geheel. Financieel blijft de nieuwe gemeente gezond. De fusie zorgt niet voor een minder financiële gezondheid, maar ook niet voor een extreme financiële verbetering. Via de schuldovername van 4 miljoen euro kunnen deels de transitiekosten worden opgevangen en deels verder geïnvesteerd worden in de nieuwe gemeente.